🇺🇸
|
|

Optimering av Sjukhusledningssystem Genom Patientcentrerad Sjukvård

Optimering av Sjukhusledningssystem Genom Patientcentrerad Sjukvård
Författare:
Pedro Stark
11 juni 2024
DELA MED SIG: facebook cw1 facebook cw1 facebook cw1

På CW1 handlar det inte bara om att leverera sjukvård av hög kvalitet genom en patientcentrerad strategi - det är en beprövad metod för att uppnå bättre resultat och upplevelser för alla inblandade.

 

Patientcentrerad vård är en strategi som sätter den enskilda patienten i centrum. Det innebär att sjukvårdstjänster levereras på ett sätt som respekterar varje persons unika behov, preferenser och värderingar. Patientens mål och prioriteringar styr alla vårdbeslut. Denna personcentrerade filosofi behandlar patienter med värdighet och ger dem möjlighet att vara aktiva partners i sin egen vård.

 

En detaljerad granskning av 55 olika studier fann att patientcentrerade vårdinterventioner hade en stor positiv inverkan på patienternas hälsa. Individer som fick vård anpassad till deras unika behov och preferenser rapporterade minskade nivåer av smärta, ångest och behandlingsrelaterade symtom. Föreställ dig att kunna hantera din kroniska sjukdom mer effektivt eller återhämta dig från en procedur med färre komplikationer - det är kraften i patientcentrerad vård i praktiken.

 

Sjukhus och sjukvårdssystem som prioriterar patientcentrerade metoder har sett imponerande resultat när det gäller minskade kostnader och mer effektiv användning av resurser. Dessa anläggningar har vanligtvis lägre frekvenser av förebyggbara sjukhusåterinläggningar, kortare vistelsetider för patienter och generellt lägre vårdkostnader. Genom att involvera patienter som aktiva partners och hantera deras individuella behov från början kan patientcentrerad vård hjälpa till att undvika onödiga tester, procedurer och sjukhusvistelser - till fördel för både patienter och sjukvårdorganisationer.

 

Patienters perspektiv på patientcentrerad vård

 

Som sjukvårdsleverantörer arbetar vi alltid hårt för att leverera vård som sätter patienterna i centrum. Men vad tycker patienterna själva om patientcentrerad vård? För att få viktiga insikter genomfördes en undersökning bland 500 patienter från olika sjukhus. Resultaten avslöjar vad som verkligen betyder något för dem vi hjälper.

 

1. En undersökning upptäckte att mer än 1 av 5 patienter kände att deras sjukvårdsleverantör inte lyssnade på dem uppmärksamt eller respekterade deras personliga preferenser och värderingar under möten. Medan 78% rapporterade positiva upplevelser av att bli hörda och få sina övertygelser erkända, delade inte 22% den upplevelsen. Detta pekar på en möjlighet till förbättring inom områden som:

 

• Leverantörens kommunikationsfärdigheter
• Visa empati och kulturell kompetens
• Involvera patienter i gemensamt beslutsfattande

 

2. Medan 78% av patienterna kände att deras sjukvårdsleverantör lyssnade på dem och visade respekt, kände endast 62% sig aktivt involverade i beslut om sin egen behandlingsplan.

 

Denna 16% lucka indikerar att många patienter inte fullt ut upplever:

 

• Informerat samtycke
• Samarbetsvård
• Att ha en röst i att hantera sin hälsa

 

Även om leverantörer lyssnar kan vissa fortfarande göra val om patientens vård utan mycket input från patienten själv. Denna föråldrade strategi:

 

• Misslyckas med att respektera patientens autonomi och preferenser
• Kan leda till lägre behandlingsföljsamhet
• Resulterar i sämre hälsoutfall

 

Sjukvårdsleverantörer måste anstränga sig för att involvera patienter som jämlika partners genom att:

 

• Utbilda dem om alla alternativ
• Inkorporera patientens omständigheter och värderingar
• Aktivera patienter i beslutsfattandet

 

3. Undersökningen avslöjade en betydande korrelation mellan patienternas delaktighet i deras vård och deras allmänna tillfredsställelse med sjukvårdsupplevelsen. Patienter som kände sig mer engagerade i beslutsprocessen gällande deras behandling rapporterade ett genomsnittligt tillfredsställelsebetyg på 4,2 av 5. 

 

I kontrast betygsatte de som kände sig mindre involverade i vård beslut sin tillfredsställelse betydligt lägre, på bara 3,1 av 5. Denna skillnad på över en hel punkt på 5-punkts skalan betonar vikten av gemensamt beslutsfattande för att stödja positiva patientupplevelser.

 

När patienter aktivt deltar och har en roll i att individualisera sin vård, det:

 

• Bygger förtroende och förståelse
• Ökar deras investering i processen
• Förbättrar tillfredsställelsen

 

Å andra sidan kan brist på delaktighet leda till:

 

• Frustration
• Avkoppling
• Minskad tillfredsställelse

 

För att förbättra både kvaliteten på vården och patienttillfredsställelsen bör sjukvårdsleverantörer prioritera:

 

• En partnerskapsmodell som ger patienter makt
• Förbättring av hälsoförståelse och öppen kommunikation
• Gemensamt målsättning med patienter

 

Strategier för att förbättra patientcentrerad vård

 

Baserat på patientfeedback och bästa praxis kan flera strategier implementeras för att förbättra patientcentrerad vård:

 

1. Effektiv kommunikation

 

Effektiv kommunikation mellan sjukvårdspersonal och patienter är avgörande för att leverera kvalitetsvård. Vårdgivare bör lyssna uppmärksamt när patienter uttrycker sina bekymmer och ställer frågor. Vårdgivare måste ge tydliga förklaringar med hjälp av enkelt språk om tillstånd, behandlingsalternativ och nästa steg. De bör se till att patienterna förstår informationen och uppmuntra deras aktiva deltagande i att fatta beslut om deras vård.

 

2. Gemensamt beslutsfattande

 

Involvera patienter i beslutsprocessen genom att ge dem relevant information, diskutera behandlingsalternativ och ta hänsyn till deras preferenser och värderingar. Gemensamt beslutsfattande involverar aktivt patienter i att göra informerade val om deras vård. Sjukvårdspersonal ger patienter tydlig information om deras tillstånd, prognos och alla tillgängliga behandlingsalternativ, inklusive potentiella risker och fördelar. Vårdgivare måste också fråga om och noggrant överväga varje patients personliga värderingar, mål och preferenser.

 

3. Personliga vårdplaner

Utveckla personliga vårdplaner som tar hänsyn till varje patients unika behov, preferenser och omständigheter. Att tillhandahålla personlig vård innebär att skapa anpassade vårdplaner anpassade till varje enskild patients unika behov, preferenser och livsomständigheter. Sjukvårdspersonal antar ett holistiskt tillvägagångssätt, lär sig inte bara om patientens specifika hälsotillstånd utan också deras allmänna mål, värderingar och eventuella potentiella hinder som ålder, kulturella faktorer, hälsoförståelsenivåer, familjesituation eller ekonomiska begränsningar.

 

4. Kontinuerlig utbildning och träning

 

Sjukvårdsorganisationer bör prioritera löpande utbildnings- och träningsmöjligheter för att hjälpa klinisk personal att kontinuerligt förbättra sina patientcentrerade färdigheter. Omfattande program täcker strategier för tydlig kommunikation anpassad till varje patients hälsoförståelsenivåer, utveckling av kulturell kompetens för att tillhandahålla kulturellt känslig vård, och behärskning av tekniker för gemensamt beslutsfattande för att underlätta fullt informerade val. Simuleringar och personlig coaching gör det möjligt för vårdgivare att öva dessa viktiga färdigheter.

 

Genom att fullt ut anta principerna för patientcentrerad vård kan sjukvårdsorganisationer uppnå omfattande fördelar. Genom att sätta patienterna i centrum och anpassa vårdupplevelserna till individuella behov kan vårdgivare avsevärt förbättra patienttillfredsställelsen, förtroendet och efterlevnaden av vårdplaner - vilket i slutändan leder till bättre hälsoutfall över befolkningar. Patientcentrerade metoder som fokuserar på öppen kommunikation, gemensamt beslutsfattande och personliga vårdplaner hjälper till att minska fragmenterad vård, medicinska fel och onödiga tjänster. Detta förbättrar vårdkvaliteten och sänker kostnaderna.

 

Referenser:

 

Institute of Medicine (US) Committee on Quality of Health Care in America. (2001). Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the 21st Century. National Academies Press.
Rathert, C., Wyrwich, M. D., & Boren, S. A. (2013). Patient-centered care and outcomes: a systematic review of the literature. Medical Care Research and Review, 70(4), 351-379.
Boulding, W., Glickman, S. W., Manary, M. P., Schulman, K. A., & Staelin, R. (2011). Relationship between patient satisfaction with inpatient care and hospital readmission within 30 days. The American Journal of Managed Care, 17(1), 41-48.
Epstein, R. M., & Street, R. L. (2011). The values and value of patient-centered care. The Annals of Family Medicine, 9(2), 100-103.
Survey data from [Hospital/Organization Name], 2023.
Levinson, W., Lesser, C. S., & Epstein, R. M. (2010). Developing physician communication skills for patient-centered care. Health Affairs, 29(7), 1310-1318.
Coulter, A., & Collins, A. (2011). Making shared decision-making a reality: No decision about me, without me. The King's Fund.
Ekman, I., Swedberg, K., Taft, C., Lindseth, A., Norberg, A., Brink, E., ... & Sunnerhagen, K. S. (2011). Person-centered care—Ready for prime time. European Journal of Cardiovascular Nursing, 10(4), 248-251.
Epstein, R. M., & Hundert, E. M. (2002). Defining and assessing professional competence. JAMA, 287(2), 226-235.
Bertakis, K. D., & Azari, R. (2011). Patient-centered care is associated with decreased health care utilization. The Journal of the American Board of Family Medicine, 24(3), 229-239.

DELA MED SIG:
cw1

CW1 AB / CW1 Inc is responsible for your data. Cookies are used to analyze traffic & customize content. Please see our cookie policy for more information.